Kommuniké från årsstämma i Labs² Group AB (publ) den 23 april 2009
Pressmeddelande
Fredag, 24 April 2009

Vid årsstämman i Labs² Group AB (publ) den 23 april 2009 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om resultatdisposition
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2008 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Aktieägarna Sebastian Jahreskog och Anton Jahreskog, tillsammans företrädande mer än en tiondel av aktierna i bolaget, röstade emot ansvarsfrihet för verkställande direktören tillika styrelseledamoten Jonas Birgersson avseende verksamhetsåret 2008. Jonas Birgersson beviljades därmed inte ansvarsfrihet. Styrelsens övriga ledamöter beviljades enhälligt ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2008.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Jan Werne (omval), Mårten Öbrink (omval), Jonas Birgersson (omval) och Hans Frisk (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.  Fattades beslut om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Bolagsordningsändring och aktiekapitalminskning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att ändra bolagsordningen, varigenom aktiekapitalet skall vara lägst 6.500.000 kronor och högst 26.000.000 kronor samt antalet aktier lägst 650.000.000 och högst 2.600.000.000.  Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att minska bolagets aktiekapital med 59.375.828,52 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Kvotvärdet minskas därigenom till 0,01 kronor per aktie.

Nyemission m m
Aktieägarna Adon AB, Anton Jahreskog, Sebastian Jahreskog och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, tillsammans företrädande mer än en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna, motsatte sig den av styrelsen föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna samt den i samband därmed föreslagna sammanläggningen av aktier m m (punkterna 16-19 på dagordningen). Det saknades därför förutsättningar för bifall till styrelsens förslag i dessa frågor. Styrelsens förslag biträddes dock i övrigt av samtliga vid stämman företrädda aktieägare.