Uppdatering angående tvisten med Bredband2
Pressmeddelande
Onsdag, 26 Augusti 2009

I februari påkallade Labs² skiljedom mot Bredband2. Detta med anledning av att Bredband2 meddelat att de säger upp ingånget avtal om leverans av affärsstödssystemet BRIKKS.

Då Bredband2 har underlåtit att betala sina delar av fastställda förskottsbelopp har skiljedomsinstitutet avvisat målen.

Labs² kommer att driva processen vidare enligt nedan. 

Tvisten gällande utebliven tilläggsköpeskilling och övrig avtalad ersättning (ca 11 MSEK) kommer att drivas vidare i Skiljedomsstol, antingen genom att Labs² bereds möjligheten att även betala den andel av Bredband2s förskottsbelopp eller genom att påkalla skiljeförfarande på nytt.

Tvistens andra del, uteblivna framtida licensavgifter (ca 50 MSEK), avser Labs² att ansöka om stämning vid allmän domstol för att få sin talan prövad. Labs² räknar med att stämningsansökan kommer att kunna ges in under första hälften av september. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
+46 708 482 540